Frödinge Sågverk bildar råvarubolag

2010-06-08

Frödinge Sågverks AB, som även äger Hällerum Trä AB, har beslutat att bilda ett renodlat råvarubolag.

Frödinge Skog AB är ett företag under uppstart. Företaget är helägt dotterbolag till Frödinge Sågverk AB som även äger Hällerum Trä AB. Båda Sågverken har under lång tid haft inköpsverksamhet i Norra Kalmar län och södra Östergötland. Frödinge Skog AB kommer från och med årsskiftet 2010/2011 svara för all skoglig verksamhet och råvaruanskaffning till båda sågverken. Fram till dess kommer råvaruanskaffningen att fortgå som tidigare genom Frödinge Sågverk och Hällerum Trä. Den totala råvaruanskaffningen kommer i inledningsskedet att ligga på c:a 160.000 m3fub per år. Både Frödinge Sågverk och Hällerum Trä har för avsikt att öka sin produktion i framtiden och samtidigt behålla en hög servicenivå mot skogsbruket

Barncancerfonden