Röjning

Röjning

Röjning är något som idag tyvärr bortprioriteras när tiden saknas. Tyvärr anser många att röjningen medför en kostnad, vilket de i och för sig gör kortsiktigt, men det är en investering för framtiden. Att röja ett bestånd, ta bort fula, skadade och förväxande träd och lägga över produktionen på kvalitativt bättre träd ger en mycket bättre kvalité i beståndet. Ett röjt bestånd går sedan att gallra några år tidigare än ett oröjt. Lika så har det röjda beståndet en högre medeldiameter vilket resulterar i en grövre medelstam i uttaget och följaktligen en lägre avverkningskostnad. På detta sätt har "kostnaden" för röjningen betalat sig redan vid förstagallringen. Det man också kan säga när det gäller kvalitén på framtida bestånd är att den bestäms till 90% vid röjningarna och förstagallringen, här efter är det svårt att påverka det framtida beståndet ur kvalitetssynpunkt.

En viktig aspekt vid röjning är att kombinera röjningen med foderskapande åtgärder för de vilda djuren. RASE, Rönn, Asp, Sälg och Ek, bör alltid sparas och främst ek och sälj toppröjs gärna för att öka fodermängden. Lika så bör tidigare betade tallar toppklippas. På detta sätt kan man minska viltskadorna på kommande huvudstammar.

Frödinge Skog AB har duktiga manuellarbetare för att utföra röjningar av ungskog. Kontakta oss gärna för mer information!  

I jul stödjer vi UNHCR