Slutavverkning

Slutavverkning

Ungefär 85 % av vår virkesfångst kommer från föryngringsavverkningar eller slutavverkningar som det kallas. Majoriteten avverkar vi i egen regi med hjälp av entreprenörer. Vår huvudentreprenörer, Br. Ekströms AB, avverkar årligen cirka 85 000 m3fub slutavverkning åt oss. Efter Ekströms skotar Engströms Skogstjänst och Odensvi Skogtjänst AB. Avverkningarna sker vanligtvis maskinellt men visst arbete, ex.v. vid fröträdsavverkning, fällning av grov skog, används motormanuell arbetskraft. Utöver ovan nämna entreprenörer anlitar vi vid enstaka tillfällen även externa maskingrupper. På den motormanuella sidan har vi duktiga skogsarbetare som hjälper oss, bland annat, Roland Jakobsson, Kjell johansson, Jonas Hafström och Jonas Johansson. Detta är för oss mycket viktigt då ett bra utfört arbete oftast kräver motormanuellt stöd.

Kvalitén på utförda arbeten är för Frödinge Skog AB och våra entreprenörer mycket viktiga. Vi arbetar utifrån en långsiktlig relation och då krävs moderna, professionella avverkningsgrupper som ständigt tävlar med sig själva om att bli bättre. Rätt sortiment, rätt kalibrering och rätt aptering för högsta netto är en självklarhet! Lika så att virkestravarna blir putsade från rotben och fint upplagda för en snabb och enkel vidaretransport mot sågen. Självklart är de slutavverkninghsmaskiner vi använder oss av kvaltetssäkrade av VMF, allt för att skapa högsta möjliga virkesvärde till dig som leverantör!

Detta sammantaget ger Dig som skogsägare en trygghet när Du väljer att sälja din skog till Frödinge Skog AB.

I jul stödjer vi UNHCR